English (United States) فارسى (ايران)

مطالعات انجام شده


 

به منظور گستردگی کاربرد سیستم قطار شهری در جهان شایان ذکر است که در حال حاضر تعداد 400 شهر مهم در 40 کشور جهان از قطار شهری استفاده می کنند. در ایران اسلامی و در شهر مقدس مشهد درسال 1370 توسط مسئولین وقت شهرداری مقدمات تهیه طرح مطالعات جامع حمل و نقل مشهد فراهم که منجر به تهیه شرح خدمات آن در اوایل سال 1373 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف گردید

پس از بررسی گزینه های مختلف و مطالعات و تحقیقات بهترین گزینه در اولویت قرار گرفت که مسیر آن از انتهای خیابان فدائیان اسلام (نخریسی) تا انتهای بولوار وکیل آباد می باشد ، چرا که بر مبنای برآوردهای انجام شده برای سال (1395 ) تقاضای سفر با وسایل نقلیه عمومی در این مسیر به قدری زیاد است که در ساعات اوج تعداد مسافر در هر جهت بالغ بر 17000 نفر بوده و برای پاسخگوئی به این تقاضا یک سیستم ریلی از نوع قطارسبک شهری LRT با مشخصات فنی مناسب که ظرفیت کافی را تامین کند نیاز است. برای تامین ظرفیت کافی 33 قطار با ظرفیت 600 مسافر که با فاصله های زمانی حداقل 7/2 دقیقه

در مسیر فوق الذکر که طول آن 19 کیلومتر است تردد خواهند کرد، استفاده می شود. لذا با در نظر گرفتن شرایط موجود فیزیکی شهری و حمل و نقل مسافری ،این پروژه در فاز مطالعات و تحقیقات شروع گردید

.

در حال حاضر شهر مقدس مشهد روزانه 5/3 میلیون جابجایی سفر دارد که این میزان طی 10 سال آینده به 5 میلیون جابجایی در روز می رسد.

مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد بین سالهای 73 تا 78 و مطالعات توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بین سالهای 81 و 83 توسط پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف صورت پذیرفت. بر اساس مطالعات مشهد نیازمند 4 خط مترویی می باشد که این مطالعات در شورای ترافیک استان تصویب و در شورایعالی ترافیک شهرهای کشور مطرح گردیده است.و با توجه به وجود شهرهای جدید همچون گلبهار در شمال و بینالود در جنوب پس ازانجام مطالعات، توسعه خطوط مترو به این شهرها نیز پیش بینی و مراحل تصویب آن نیز سپری گردیده است. بر اساس اظهارات تيم مطالعاتي اين طرح ، روش سرمايه‌گذاري

روي آن به شكل استفاده از اعتبارات فاينانس خواهد بود و طبق مطالعات صورت گرفته در دانشگاه صنعتي شريف در صورت راه اندازي اين طرح حدود ‪ درصد مسافرت‌هاي درون شهري شهر مشهد جذب خواهد شد

.

 


 

به منظور گستردگی کاربرد سیستم قطار شهری در جهان شایان ذکر است که در حال حاضر تعداد 400 شهر مهم در 40 کشور جهان از قطار شهری استفاده می کنند. در ایران اسلامی و در شهر مقدس مشهد درسال 1370 توسط مسئولین وقت شهرداری مقدمات تهیه طرح مطالعات جامع حمل و نقل مشهد فراهم که منجر به تهیه شرح خدمات آن در اوایل سال 1373 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف گردید

پس از بررسی گزینه های مختلف و مطالعات و تحقیقات بهترین گزینه در اولویت قرار گرفت که مسیر آن از انتهای خیابان فدائیان اسلام (نخریسی) تا انتهای بولوار وکیل آباد می باشد ، چرا که بر مبنای برآوردهای انجام شده برای سال (1395 ) تقاضای سفر با وسایل نقلیه عمومی در این مسیر به قدری زیاد است که در ساعات اوج تعداد مسافر در هر جهت بالغ بر 17000 نفر بوده و برای پاسخگوئی به این تقاضا یک سیستم ریلی از نوع قطارسبک شهری LRT با مشخصات فنی مناسب که ظرفیت کافی را تامین کند نیاز است. برای تامین ظرفیت کافی 33 قطار با ظرفیت 600 مسافر که با فاصله های زمانی حداقل 7/2 دقیقه

در مسیر فوق الذکر که طول آن 19 کیلومتر است تردد خواهند کرد، استفاده می شود. لذا با در نظر گرفتن شرایط موجود فیزیکی شهری و حمل و نقل مسافری ،این پروژه در فاز مطالعات و تحقیقات شروع گردید

.

در حال حاضر شهر مقدس مشهد روزانه 5/3 میلیون جابجایی سفر دارد که این میزان طی 10 سال آینده به 5 میلیون جابجایی در روز می رسد.

مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد بین سالهای 73 تا 78 و مطالعات توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بین سالهای 81 و 83 توسط پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف صورت پذیرفت. بر اساس مطالعات مشهد نیازمند 4 خط مترویی می باشد که این مطالعات در شورای ترافیک استان تصویب و در شورایعالی ترافیک شهرهای کشور مطرح گردیده است.و با توجه به وجود شهرهای جدید همچون گلبهار در شمال و بینالود در جنوب پس ازانجام مطالعات، توسعه خطوط مترو به این شهرها نیز پیش بینی و مراحل تصویب آن نیز سپری گردیده است. بر اساس اظهارات تيم مطالعاتي اين طرح ، روش سرمايه‌گذاري

روي آن به شكل استفاده از اعتبارات فاينانس خواهد بود و طبق مطالعات صورت گرفته در دانشگاه صنعتي شريف در صورت راه اندازي اين طرح حدود ‪ درصد مسافرت‌هاي درون شهري شهر مشهد جذب خواهد شد

.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره روابط عمومی و بین الملل شرکت قطار شهری مشهد می باشد.